Yksityisautoilu

Yksityisautoilu on välttämätöntä siellä, missä vaihtoehtoisia liikennemuotoja ei ole tarjoilla, tai ne eivät palvele työ- ja asiontiliikennettä tarpeeksi hyvin. Yksityisautoilu on paras vaihtoehto siis siellä, missä tilaa on paljon ja ihmisiä vähän. Suomessa on monia tällaisia alueita, muun muassa maaseudulla ja harvaan asutuissa taajamissa. Rahaa ei kuitenkaan ole rajattomasti rakentaa ja ylläpitää teitä. Jotta tierahat käyttää entistä tehokkaammin myös haja-asutusalueilla, suosittelee Suomen Liikenneliitto uudistamaan tieliikennepolitiikkaa seuraaavasti:

  • Tierahoitus painotetaan olemassa olevan tieverkon kunnostamiseen ja sen nykyistä parempaan ylläpitoon. Viennin ja teollisuuden kannalta tärkeimmät maakuntien väliset pääväylät priorisoidaan.
  • Haja-asutusalueilla on ensisijaisesti huolehdittava niistä teistä, jotka johtavat nopeiden raideyhteyksien luo ja samalla vahvistettava asemien liityntäpysäköintimahdollisuuksia, jotta sujuvat ja turvallisuutta edistävät matkaketjut ovat entistä useammin kilpailukykyinen vaihtoehto myös reuna-alueiden asukkaille ja yrittäjille.
  • Uudet investoinnit ajoitetaan tehtäväksi entistä tarkempien talousselvitysten perusteella (ks. seuraava kappale). Etusijalle hankkeet, jotka A: aiheuttavat vähiten ylläpitokuluja eli lisäävät vähiten rahoitusvajetta, B: mahdollistavat edullisen ja eheän yhdyskuntarakenteen toteutumista myös maaseudulla, ja C: voimistavat eniten koko maan elinkeinoelämää.
  • Hankkeiden talousperusteissa luovutaan henkilöautoilun matka-aikasäästöjen muuttamisesta laskennalliseksi rahaksi ja niitä käytetään vain verrattaessa tiehanketta toiseen tiehankkeeseen. Aikaetujen sijaan arviointiperusteissa aletaan painottaa entistä tarkempaa tarveharkintaa ja nykyistä laajempia taloustekijöitä (ks. edellinen kappale A, B ja C).