Matkustajan oikeudet joukkoliikenteessä

Joukkoliikenteen matkustajin asemasta säädetään useissa laissa, EU:n asetuksessa ja kansainvälisessä sopimuksessa. Kaikista liikennemuodoista ei ole edes kattavaa sääntelyä. Jos kuljetus on osa valmismatkaa, sovelletaan matkaan pääasiassa valmismatkoista annettua lainsäädäntöä. Lisäksi matkustajien oikeuksiin sovelletaan soveltuvin osin yleistä kuluttajansuoja- ja sopimusoikeudellista lainsäädäntöä.

Lentomatkustajan oikeuksista keskeisimpiä säännöksiä ovat EU:n ylivarausasetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta) sekä ns. Montrealin sopimus (Yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä).

Ylivarausasetuksessa säädetään lennolle pääsyn epäämisestä, lennon peruuttamisesta ja viivästymisestä sekä matkustusluokan muuttamisesta. Montrealin sopimuksessa käsiteltäviä asioita ovat mm.: matkalippu, matkustajan kuolema ja loukkaantuminen, lennon viivästyminen, matkatavaran viivästyminen, katoaminen ja vahingoittuminen. Lentomatkustajan oikeuksista ei ole kansallista erityislainsäädäntöä.

Laivamatkustajien oikeuksista säädetään EU:n tasolla säädetään matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä annetussa asetuksessa sekä merilaissa. EU:n asetuksessa säädetään matkustajan oikeuksista vuoron myöhästyessä tai peruuntuessa sekä vammaisten matkustajien oikeuksista. Merilaissa on säännökset mm. vahingonkorvauksesta vuoron viivästyessä taikka matkatavaroiden kadotessa, vahingoittuessa tai viivästyessä.

Rautatiematkustajien oikeuksista EU:n tasolla säädetään rautatievastuuasetuksella (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007 rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista). Lisäksi asetuksessa säädetään vammaisten matkustajien oikeuksista. Junan myöhästymisestä tai matkatavaran katoamisesta, vahingoittumisesta taikka viivästymisestä aiheutuneen vahingon korvaamisesta säädetään rautatiekuljetuslaissa.

EU on antanut asetuksen myös linja-automatkustajan oikeuksista. Asetuksessa on säädökset matkustajan oikeuksista vuoron myöhästyessä tai peruuntuessa sekä vammaisten matkustajien oikeuksista. Linja-automatkustajien oikeuksista ei ole kotimaista erityislainsäädäntöä, joten asiaan joudutaan soveltamaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Lisäksi on olemassa jonkin verran Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytäntöä.