Kannanotot

 

Tällä sivulla julkaistaan Suomen Liikenneliitto SuLin kannanotot.

10/2014

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (LVM/1237/03/2014)

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa yhteiskunnan korvaamien tai kustantamien henkilökuljetusten suunnittelu ja järjestäminen tavalla, joka turvaa lakisääteisiin kuljetuksiin oikeutettujen henkilöiden kuljetuspalvelut ja mahdollistaa uudentyyppiset henkilöliikennepalvelut ja logistiset kokonaisuudet. Lisäksi tavoitteena on parantaa kuluttajien valinnanmahdollisuuksia ja turvata vammaisten ja iäkkäiden ihmisten taksipalvelujen saatavuus.

Linja-autoliikennettä koskevat muutokset
Linja-autoliikenteessä esitetään luovuttavaksi kolmen etukäteistilauksen vaatimuksesta kutsujoukkoliikenneluvan edellytyksenä. Vaatimuksen katsotaan johtaneen siihen, että kutsujoukkoliikennettä ei ole syntynyt. SuLi kannattaa esitystä.
Reittiliikenneluvan hylkäämisperusteista on tarkoitus poistaa velvollisuus hylätä hakemus, jos sen hyväksyminen vakavasti vaarantaisi luotettavien liikennepalveluiden saatavuuden tai reitin tarjonta selvästi ylittäisi alueelle määritellyn joukkoliikenteen palvelutason. SuLi yhtyy ministeriön näkemykseen siitä, että säännös on omiaan rajoittamaan kilpailua. Säännöksen kohtaa, jossa palvelun enimmäislaatutasoa rajoitetaan, SuLi pitää erittäin outona: on vaikea kuvitella tilannetta, jossa on perusteltua estää elinkeinonharjoittajaa tarjoamasta liian hyvää palvelua. SuLin mielestä ehdotus onkin erittäin perusteltu.

Reitti- ja kutsujoukkoliikenteen vähimmäisliikennöintiajoista on tarkoitus luopua. SuLin mielestä muutos sinänsä lisäisi matkustajien epävarmuutta aloitettavan liikenteen jatkuvuudesta. Toisaalta samalla liikenteenharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta liikenteen lopettamisesta on tarkoitus pidentää kolmesta kuukaudesta kuuteen, joten viranomaisten ohella myös matkustajilla on pidempi aika sopeutua muuttuvaan tilanteeseen. Vähimmäisliikenneajoista luopuminen helpottaa uusien linjojen avaamista ja siten mahdollistaa liikenteen sellaisillekin linjoilla, joilla se olisi nykyisin liian riskialtista. Tämän vuoksi SuLi pitää esitystä perusteltuna.

Taksiliikenteen vapauttaminen
Tilausliikennettä enintään 16-paikkaisella linja-autolla koskeva rajoitus vähintään viiden henkilön matkustajamäärästä ehdotetaan poistettavaksi. Samalla aiotaan sallia taksamittarin käyttö taksien lisäksi muissakin autoissa. Tämä mahdollistaisi pienten linja-autojen käytön taksien tapaan. Pieni linja-auto ei kuitenkaan edelleenkään saisi ottaa kyytejä taksiasemilta eikä käyttää taksivalokilpeä.

Taksiliikennelakia esitetään muutettavaksi siten, että lupamäärien sääntelystä ja lupien myöntämistä koskevasta etusijasääntelystä luovuttaisiin esteetöntä kalustoa koskevien taksilupahakemusten osalta. Muutoksella ei olisi vaikutusta taksiliikenteen ajovelvoitteisiin, asemapaikalle palaamisvelvoitteeseen, enimmäishintasääntelyyn, taksien tilausvälityskeskuksia koskevaan sääntelyyn eikä luvanhakijaa itseään koskeviin taksiluvan saamisen edellytyksiin tai taksinkuljettajia koskeviin vaatimuksiin.

Palvelusopimusasetuksen mukaisessa linja-autoliikenteessä, linja-autojen tilausliikenteessä ja taksiliikenteessä on tarkoitus laajentaa oikeutta tavaran kuljettamiseen. Tämä tapahtuisi siten, että nykyisin voimassa olevasta tavaralähetyksen alle 100 kilogramman enimmäiskoosta luovuttaisiin.
SuLin mielestä on perusteltua luopua asteittain taksiliikenteen lupamäärien sääntelystä. Sekä pieniä linja-autoja että esteettömiä takseja koskevan sääntelyn vapauttaminen on askel oikeaan suuntaan. Sääntelyn vapauttaminen lisää taksiliikenteen kilpailua sekä helpottaa taksien saantia ruuhka-aikoina. Vammais- ja vanhusväestö hyötyy erityisesti esteettömiä takseja koskevasta lupamäärien sääntelystä luopumisesta.

Samanaikaisesti tapahtuva tavaraliikenteen sääntelystä luopuminen parantaa erityisesti esteettömien taksien asemaa: niissä on mahdollista kuljettaa suurempia tavaramääriä kuin takseina toimivissa henkilöautoissa. Lainmuutoksen jälkeen taksiliikennöitsijät voivat tarjota sekä henkilö- että tavarankuljetuspalveluja, mikä etenkin haja-asutusalueilla mahdollistaa paremmat taloudelliset mahdollisuudet liikenteen harjoittamiseen. Muutos mahdollistaa myös muualla uudet liikenteelliset innovaatiot mikä on omiaan lisäämään palvelujen monipuolisuutta että kilpailua.
Edellä mainituilla perusteilla SuLi katsoo ehdotettujen muutosten parantavan matkustajien asemaa ja kannattaa niitä. Koska taksiliikenteen osalta ei ole tarkoitus purkaa sääntelyä laajamittaisesti ja esimerkiksi enimmäishintasääntely säilyy, riskit matkustajien etujen vaarantumisesta ovat erittäin vähäiset.

Lopuksi
Käsillä oleva ehdotus on ensimmäinen osa laajemmasta henkilöliikennelainsäädännön uudistamishankkeesta. Tarkoituksena on käynnistää laajempi uudistus, jonka lähtökohtana on henkilöliikenteen säilyminen edelleen pääosin luvanvaraisena, mutta tiukasta ja rajoittavasta sääntelystä kuitenkin luovuttaisiin. SuLi kannattaa liian tiukan ja rajoittavan sääntelyn purkamista sillä edellytyksellä, että matkustajien turvallisuutta ja oikeuksia ei vaaranneta.
Henkilöliikenteessä on kehitelty myös uusia perinteisistä toimintamalleista poikkeavia innovaatioita (esimerkiksi Uber). SuLin mielestä henkilöliikennelainsäädännön ei tule estää uusien toimintamallien kehittämistä, mikä tulee ottaa huomioon lainsäädäntöä uudistettaessa.

06/2014

Tampereen raitiotie on kokonaisvaltainen hanke

Tampereen raitiotien taloudesta on tehty kattavat kuntataloudelliset laskelmat, mikä on uutta suomalaisessa joukkoliikenteen arvioinnissa. Laskelma konkretisoi kestävään liikennejärjestelmään perustuvan kaupunkirakenteen taloudellista merkitystä kaupungille ja sen veronmaksajille. Laskelma osoittaa, että joukkoliikenteen kehittäminen – tässä tapauksessa modernin raitiotien rakentaminen – ei ole vain arvovalinta, vaan perusteltu investointi kaupungin talouden kannalta.

Raportissa on verrattu raitiotietä erilaisiin bussijärjestelmiin. Toteutuneiden bussihankkeiden perusteella tuplanivelbussit on esitetty vertailussa optimistisesti. Vaikka kolmen eri valmistajan superbusseja on viime vuosina kokeiltu käytännön linja-ajossa Helsingissä Jokerilinjalla, eivät koeajot ole johtaneet tilauksiin, vaan Jokeria päätettiin liikennöidä normaalein telibussein kunnes linjalle suunnitteltu raitiotie valmistuu.

Yleisesti eri bussivaihtoehtoja on selvityksessä käsitelty kattavasti, ja esitetyn perusteella arvioimme, että ladattavat akkubussit voivat olla hyvä ratkaisu vähemmän kuormitetuilla uusilla poikittaislinjoilla, jotka leikkaavat raitiotien aluekeskusten keskuspysäkkien kautta ja tavoittavat suoraan tärkeitä eri kaupunginosien käyntikohteita ilman kiertoa keskustan kautta. Tämäntyyppinen liityntäliikenne on kaikkien kannalta hyödyllinen ratkaisu.

Pidämme modernia raitiotietä Tampereen päärunkolinjallla välttämättömänä sekä kaupungin että seudun yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi ja Liikennepoliittisessa selonteossa tehtyjen linjausten toteuttamiseksi. Raitiotien avulla seudun kasvua voidaan painottaa olemassa olevaan rakenteeseen ja siinä olevien palveluiden yhteyteen. Tämä tehostaa julkista palvelutuotantoa sekä lisää liike- ja yritystoiminnan elinvoimaisuutta.

Kaikenikäisillä asukkailla koko maakunnassa on tulevan asemakeskuksen kautta raitiotien ansiosta selkeä ja nopea saavutettavuus niihin palveluihin, joita on koko seudulle tarjolla Tampereen keskustassa ja aluekeskuksissa. Uusi moderni liikennepalvelu ja sen täysi esteettömyys lisäävät myös valinnanvapautta sekä tasa-arvoisia liikkumismahdollisuuksia. Raitiotiehanke on lisäksi tärkeä työllisyyshanke.

Jätä kommentti